Protokoll fört vid T.S.S årsmöte den 23 mars 1960.

 

§1

 

Mötet öppnades av Henning Johansson vilken hälsade samtliga närvarande välkomna samt föredrog styrelsens förslag till dagordning vilket godkändes.

 

§2

 

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Holger Olander samt undertecknad som sekreterare.

 

§3

 

Fjorton nya medlemmar inröstades i segelsällskapet nämligen: Melvin Kronlund, Jonny Söderlund, Hannu Vonka, Kjell Göthberg, Stig-Åke Jansson, Kjell Holst, Kjell Persson, Sune Johansson, Hans Dahlberg, Svante Karlsson, Olle Larsson, Tomas Johansson, Tommy Andersson och Claes Tillman.

 

§4

 

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

 

§5

 

Henning Johansson rapporterade från M.S.F:s seglardag i Eskilstuna den 23 januari 1960 och överlämnade samtidigt mätningsbestämmelser från Kanotförbundet, rapporten godkändes. En inbjudan från E.M.B.K om deltagande i klubbens 40-årsjubiléum den 2 april 1960 upplästes. En skrivelse angående Billeruds sulfatfabrik i Kvicksund lades till handlingarna. Henning Johansson rapporterade från 22:ornas Granfjärdssegling. E. Neiström S.S.Sv belade första plats, rapporten godkändes. Slipstyrelsen rapporterade genom O. Eriksson, godkändes. Nimrid Grankvist och Karl Jonsson framförde sitt tack för uppvaktning vid 50-årsdagen.

 

§6

 

Årsberättelsen föredrogs av Henning Johansson. Revisorernas berättelse av S. Johansson. Båda godkändes. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen för det gångna året.

 

§7

 

Till styrelse för år 1960 valdes följande: ordförande: Henning Johansson, kassör: Olov Grankvist, sekreterare: Börje Jansson, vice ordförande: Gunnar Eriksson, vice sekreterare: Tomas Jonsson, suppleanter: Lars-Gunnar Karlsson, Lars-Åke Thornell och Gunnar Ytterberg, revisorer: Sven Johansson och Erik Engström, suppleant: Arvid Svärd, klubbmästare: Stig Pettersson, nöjeskommitté: Margareta Pettersson, Alfhild Malmström, Elsa Eriksson, Gunborg Sjöström, Lennart Johansson, Lars-Åke Thornell, Lars-Gunnar Karlsson och Alfred Strohmayer, seglingskommitté: Mary Johansson, H. Olander, T. Johansson och Ö. Pettersson, juniorkommitté: G. Eriksson, B. Jansson och E. Almkvist, mätningsmän: E. Engström och O. Lund, slipstyrelse: O. Eriksson, A. Andersson och E. Almkvist, ombud till V.M.L: Gunnar Eriksson.

 

§8

 

Sommarprogram: öppen kappsegling den 25 juni, småbåtsregatta den 2 och 3 juli, damklubbens tioårsjubiléum den 6 augusti, damernas segling den 7 augusti, sillsexa på Lövskären den 16 september.

 

§9

 

William Malmström föreslog upprustning av befintliga bryggor vid Lövskären. En livlig diskussion följde med många förslag. Östen Pettersson föreslog ett provisorium med tanke på den korta tid som återstod till islossningen för att senare i höst planera och bygga nytt när höstisen lägger sig. Arne Andersson efterhörde sällskapets ekonomiska förutsättningar för att bygga nya bryggor. Greta Johansson meddelade att damklubben skall bekosta allt material vilket tacksamt noterades av mötet, beslut enligt Malmströms förslag. Elsa Eriksson föreslog att allt arbete på Lövskären så långt möjligt skulle förläggas till vårkvällar och Greta Johansson föreslog arbetsdagar före den 29 maj, vilket godkändes. Undertecknad föreslog att samtliga bodar skulle rödfärgas på respektive ägares bekostnad, detta var också mötets mening. Fabrikör Evert Lännkvist skänkte en flaggstång till sällskapet att uppsättas på klubbholmen, ordföranden framförde sällskapets tack för gåvan. Greta Johansson meddelade att damklubben skall bekosta juniorernas startavgifter för år 1960.

 

§10

 

Sedan dagordningen var genomgången och intet mer fanns att avhandla tackade årsmötets ordförande Holger Olander för visad uppmärksamhet samt förklarade årsmötet avslutat.

 

Justerat den Vid protokollet

Gunnar Eriksson

Mötessekreterare

 

 

Efter årsmötet som avhölls å Två Byttor visade Sven Johansson färgbilder från en resa i Ryssland. Kaffedrickning ingick också i det trevliga samkväm som följde.

 

Henning Johansson


Protokoll fört vid T.S.S höstmöte den 11 november 1960.

 

§1

 

Mötet öppnades av ordföranden Henning Johansson som erinrade om damklubbens tioåriga tillvaro samt framförde sällskapets tack för det arbete de nedlagt inom sällskapet, vidare framförde ordföranden tack till sällskapets juniorer för framgångarna under det gångna året, då speciellt till de kanoter som deltagit i S.M.

 

§2

 

Till nya medlemmar i sällskapet inröstades Ivar Alberg, Elis Malmsten, Roger Eriksson, Leif Andersson, Sören Lindström, Lars Claesson, Per Elfsberg, Börje Nordahl och Leif Andersson.

 

§3

 

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes till justering.

 

§4

 

Grankvist rapporterade från kappseglingen den 25 juni 1960.

 

§5

 

Ordföranden rapporterade att sällskapet till S:t Olofsgården skänkt en bordslampa som var tillverkad av Östen Pettersson.

 

§6

 

Ordföranden rapporterade att sällskapet till T.M.K med anledning av deras jubiléum överlämnat en flaggstång med standert, ordföranden hade personligt deltagit i festligheterna, samtliga rapporter godkändes.

 

§7

 

Upptogs frågan om att låta T.M.K ingå som andra part i T.S.S väg samt den elektriska anläggningen vid T.S.S slip. Ordföranden som hade varit i kontakt med T.M.K:s styrelse relaterade frågan där bland annat framkom att T.M.K skulle bygga ut vägen samt att anlägga en parkeringsplats framför sällskapets bodar. Vidare omtalade ordföranden att sällskapet begärt 1000 kronor vilket skulle täcka de omkostnader sällskapet gjort vid byggandet av anläggningen. Under debatten som följde framkom en del andra önskemål bland annat ville Gunnar Eriksson att T.M.K skulle stå för underhållet av vägen under byggandet av T.M.K:s slip. Grankvist ville att sällskapet inte skulle binda sig för vägen och parkeringsplatsen. Kalle Jonsson ville flytta parkeringen till T.M.K:s område och Holger Olander undrade om ledningarna för det elektriska skulle stoppa när belastningen nu blir dubbelt så stor. Elsa Eriksson tyckte att frågan var för dåligt utredd och menade att T.M.K skulle få lämna anbud. Efter en rätt så livlig diskussion beslutades att T.S.S till T.M.K skulle överlåta ena delen i väg och det elektriska anordningarna för ett pris av 1000 kronor.

 

§8

 

Grankvist meddelade att Nyby Bruk upplåtit ett nytt område omkring ett tunnland som gränsar in till det nuvarande slipområdet men att sällskapet skulle kontakta bruket innan något arbete påbörjades.

 

§9

 

Till ombud vid Mälarens Seglarförbunds seglardag i Enköping valdes G. Eriksson med undertecknad som suppleant, arvode 20 kronor plus resa.

 

§10

 

Till ombud vid W.M.F:s årsmöte valdes K. Jonsson med Grankvist som suppleant, arvode 20 kronor plus resa.

 

§11

 

Beslutades att sällskapet skulle ingå till kanotförbundet att få arrangera D.M för kanoter den 26-27 augusti 1961.

 

§12

 

Sällskapets öppna segling beslutades att hållas vid samma tid som föregående år den 25 juni (midsommardagen).

 

§13

 

Sällskapets ombud till W.M.L:s årsmöte anmodades att stå fast vid den gamla startplatsen vid Sundbyholm för W.M.L:s lagkappsegling.

 

§14

 

Till valberedningskommitté valdes Alfhild Malmström, Stig Pettersson och Östen Pettersson.

 

§15

 

Beslutades att kanot- och småbåtsseglarna skulle få en förfinad standert att som gåva överlämna till sina seglarkamrater vid vissa tillfällen.

 

§16

 

Upptogs frågan om utbyggandet av bryggorna vid Lövskären. Damklubben var som vanligt redo att satsa medel till densamma och arbetet skulle påbörjas så fort isen var bärkraftig, sammankallande blev Östen Pettersson.

 

§17

 

På förslag av Alfhild Malmström att ett kaffelotteri skulle ordnas i sällskapets namn. En kommitté på tre personer tillsattes att ordna med förberedelserna, valda blevo W. Malmström, A. Strohmayer och G. Ytterberg.

 

§18

 

Slipstyrelsen fick i uppdrag att ordna ett cykelställ vid slipen.

 

§19

 

Sedan dagordningen var genomgången och intet mer fanns att avhandla tackade ordföranden för visad uppmärksamhet samt förklarade mötet avslutat.

 

Justerat den 17/3 1961 Torshälla dag som ovan

Gunnar Ytterberg Börje Jansson

Sekreterare

 

 

Efter mötet som avhölls på Två Byttor intogs kaffe under trivsamma former.