Hoppa till sidans innehåll

Stadgar

28 APR 2018 09:56
Förslag till nya stadgar. Kommer att presenteras på vårmötet.
 • Skapad: 28 APR 2018 09:56

 

2018-04-20

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §      Ändamål

Sällskapets ändamål är att befordra konsten att bygga, tackla och hantera för lustsegling avsedda båtar samt åt sina medlemmar genom sam- och kappsegling bereda gemensamma nöjen och förströelser, samt uppväcka och underhålla hågen för det uppfriskande sjölivet.

Sällskapet förvaltar klubbholmen (holmarna) Lövskär samt TSS slip. Båda dessa objekt är resultat av generationers ideella arbete och avsevärda kapitalinvesteringar och bör därför ägnas speciell omsorg. Sällskapet skall verka för att god miljöhänsyn tas vid vår verksamhet.

      

2 §      Sällskapets sammansättning och igenkänningstecken

Sällskapet består av de fysiska personer som har upptagits i Sällskapet som med­lemmar.

Sällskapets standert utgörs av en vit trekant eller rektangel med blå, pilformig spets samt initialerna T S S i blått. Förande av fantasistandert tillåts inte. Standert skall föras över masttopp eller under styrbords spridare.

3 §      Tillhörighet m m

Sällskapet är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):

Svenska Seglarförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Sällskapet tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område Sällskapets hemort är belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där Sällskapets hemort är belägen.

Sällskapet är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF‑styrelse är Sällskapet skyldig att ställa Sällskapets handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

Sällskapets organisation.

Sällskapet leds av en styrelse. Se § 25.

För specifika verksamheter finns sektioner. Slipen inklusive subliftgrupp, Lövskär, Segling, Nöje och Ungdom. Ansvar och befogenheter framgår av ordningsregler för respektive sektion. Slip- och Lövskärssektionerna förvaltar sällskapets stora kapitalinvesteringar varför dessa sektioners sammankallande tar plats i styrelsen. 

Speciella befattningar. Ett antal speciella befattningar finns och väljs av årsmötet. Vilka befattningar som finns kan variera över tid beroende på behov. Styrelsen o/e sektion har att föreslå dessa inför varje årsmöte.

4 §      Beslutande organ

Sällskapets beslutande organ är årsmötet, ordinarie möten, styrelsen.

 

5 §      Firmateckning

Sällskapets firma tecknas av två sty­rel­seledamöter, var för sig eller tillsammans, eller av en eller flera särskilt utsedda personer. Firmatecknare väljs vid styrelsens konstitution.

6 §      Verksamhets- och räkenskapsår

Sällskapets verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

7 §      Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande ordinarie möte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Revisorerna skall informeras.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i Sällskapet att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stad­garna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 28 §.

8 §      Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande ordinarie möten, varav ett skall vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet av­givna röster på båda mötena.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 §      Upplösning av Sällskapet

För upplösning av Sällskapet krävs beslut av två på varandra följande ordinarie möten, varav ett skall vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster på båda mötena.

I beslut om upplösning av Sällskapet skall anges dels att Sällskapets tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta Sällskapets handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

SÄLLSKAPETS MEDLEMMAR

10 §    Medlemskap, Hedersmedlemmar och Båtar

Medlemskap beviljas av styrelsen.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kom­mer att motarbeta Sällskapets ändamål eller intressen.

Följande medlemskategorier finns i klubben:

 • Fullvärdig medlem  Seniormedlem.
 • Familjemedlem
 • ·         Stödjande medlem
 • Juniormedlem
 • Hedersmedlem

Beslut om avslagen medlemsansökan skall inom fem dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på sin medlemsansökan.

Medlem som särskilt främjat Sällskapets intressen, kan av styrelsen eller enskild medlem föreslås till hedersmedlem.

Val av hedersmedlem sker på årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Valet skall ske genom sluten omröstning.

Båt som ägs av medlem kan, efter styrelsens godkännande, inregistreras i Sällskapets matrikel under förutsättning att den tillsammans med segel, rundhult och inventarier alltid hålls i sjövärdigt skick.

Båt som ej uppfyller de stadgade villkoren kan, efter varning från styrelsen, strykas ur Sällskapets matrikel.

Övergår båt till annan ägare skall detta ofördröjligen anmälas till styrelsen.

11 §    Utträde

Medlem som vill utträda ur Sällskapet, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat Sällskapet.

12 §    Uteslutning m m

Beslut om uteslutning skall fattas av Sällskapets styrelse. Revisorerna skall informeras.    Medlem får inte uteslutas ur Sällskapet av annan anledning än att denne har för­summat att betala av Sällskapet beslutade avgifter, motarbetat Sällskapets verksam­het, eller ändamål, uppenbarligen skadat Sällskapets intressen eller genom sitt uppförande visat sig nedsätta Sällskapets anseende.

Beslut om uteslutning får inte verkställas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom fem dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

13 §    Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

•     har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

•     har rätt till information om Sällskapets angelägenheter,

•     skall ta del av och följa Sällskapets stadgar, ordningsregler och beslut som fattats av
       föreningsor­gan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar,
       bestämmelser och beslut.

•     skall betala medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av Sällskapet.

•     medlemskap innebär inte rätt till slipplats.

•     person som ingår i sällskapet efter första oktober betalar ingen medlemsavgift inträdesåret.

•     Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

ÅRSMÖTET, ORDINARIE MÖTEN och EXTRA MÖTEN

14 §    Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är Sällskapets högsta beslutande organ, hålls före ut­­gången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Två ordinarie möten skall hållas, vårmöte före maj månads utgång samt höstmöte före november månads utgång, på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till möten skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas med­lemmarna, eller kungöras i ortspressen. Har motioner inkommit, förslag väckts om stadgeändring, ned­läggning eller sammanslagning av Sällskapet med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för Sällskapet eller dess medlemmar skall det anges i kallel­sen.

15 §    Förslag till ärenden att behandlas av möte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av möte.

Medlem avger förslag i form av motion.

Styrelsen avger förslag i form av proposition.

Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före mötet. Styrelsen skall till mötet avge skriftligt yttrande över motionen.

 

 

16 §    Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på möte

Medlem som har betalat förfallna avgifter och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Övriga medlemmar har yttrande- och förslagsrätt. 

17 §    Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

18 §    Beslut och omröstning

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröst­ning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som er­hållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det, eller om stadgarna så föreskriver, skall dock val ske slu­tet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

19 §    Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av Sällskapet. Ar­betstagare inom Sällskapet får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till re­visor i Sällskapet.

 

20 §    Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall minst följande behandlas och protokollföras:

      1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

      2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

      3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

      4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

      5.   Fastställande av föredragningslista.

      6.   a) Styrelsens och sektioners verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.

      7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

      8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta.

      10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.

      11. Behandling av styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner.

      9.   Fastställande av avgifter och arvoden.

 

      12. Val av:

           a)      Sällskapets ordförande för en tid av ett år;

           b1)    Udda år väljs normalt: vice ordförande, sekreterare samt en ledamot tillika sammankallande i Lövskärssektionen för en tid av två år.

           b2)    Jämna år väljs normalt: vice sekreterare, kassör samt en ledamot tillika sammankallande i slipsektionen för en tid av två år

           b3)    Val av övriga funktionärer.

           c)      Två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;

           d)      tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

           e)      Beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där Sällskapet har rätt att representera med ombud).

      13. Utdelning av utmärkelser.

 

21 §    Extra möte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra möte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte när en revisor eller minst en tiondel av Sällskapets röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra möte, skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra möte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i hemsida eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra möte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra möte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

VALBEREDNINGEN

22 §    Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet.

Valberedningen skall senast åtta veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Vid årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

23 §    Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Sällskapets räkenskaper, medlems- och årsmötesprotokoll samt sty­relseprotokoll och övriga handlingar.

Sällskapets räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före års­mötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse se­nast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

24 §    Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör samt två ledamöter (sammankallande i Lövskärs- respektive Slipsektioner). Styrelsen bör bestå både av kvinnor och män.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Personen får utses till befatt­ning inom styrelsen.

 

25 §    Styrelsens åligganden

När medlems- och årsmöte inte är samlat är styrelsen Sällskapets beslutande organ och ansvarar för Sällskapets angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för RF: s, vederbörande SF: s och dessa stadgar - svara för Sällskapets verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för Sällskapet gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av medlems- och årsmöte, fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom Sällskapet,
 • ansvara för och förvalta Sällskapets medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §, och förbereda årsmöte.
 • besluta om arbetsfördelningen inom styrelsen.

Ordföranden är Sällskapets officiella representant.

Ordföranden skall

 • förbereda styrelsens sammanträden samt Sällskapets möten
 • leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att Sällskapets stadgar och övriga för Sällskapet bindande regler och beslut efterlevs.
 • se till att fattade beslut verkställs.
 • vid samsegling tjänstgöra som eskaderchef

Har ordföranden förhinder skall vice ord­föranden träda in i ordförandens ställe.

Sekreteraren skall

 • föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 • se till att Sällskapets handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att Sällskapets historia dokumenteras,
 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för Sällskapet.

Har sekreteraren förhinder skall vice sekreteraren inträda i sekreterarens ställe.

Kassören

 • ansvara för att medlemsförteckning förs, och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till Sällskapet,
 • se till att Sällskapet söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl,
 • svara för Sällskapets bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över Sällskapets räkenskaper,
 • årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
 • se till att Sällskapets skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
 • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
 • föra inventarieförteckning, i vilken också av Sällskapet förvärvade priser införs,
 • se till att såväl Sällskapets medlemmar i Sällskapets verksamhet som Sällskapets byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga till­hörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

Styrelsen skall aktuellhålla en verksamhetsplan baserad på förslag från styrelsen själv, medlemmar o/e sektioner.

Baserat på verksamhetsplanen skall, efter beslut i medlemsmöte,  styrelsen upprätta en investeringsplan för anläggningstillgångar som löpande underhålls. Tidshorisonten i investeringsplanen bör vara upp till 5 år.

 

Sammankallande leder arbetet i respektive sektion.

 

Övriga sektioner skall av styrelsen hållas väl informerade.

 

26 §    Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet le­damöter har begärt det.

Styrelsen är besluts­mässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det när­mast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till proto­kollet.

27 §    Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ären­den till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller an­ställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

TVIST

28 §    Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och Sällskapet får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då a

nnan särskild ordning är föreskriven i RF: s eller SF: s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

 

Skribent: Peter Öbrink
Epost: Adressen Gömd

 GT-Analys

 MarinTeknik2

  Segelservicelogga3

 

Postadress:
Torshälla SS - Segling
Box 82
64422 Torshälla

Kontakt:
Tel: 0730740072
E-post: info@torshallasegels...

Se all info